De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier leden, twee ouders en twee teamleden. De directeur is adviserend lid. Een lid van de MR dient gekozen te worden door de ouders en heeft zitting voor een periode van drie jaar. Daarna kan een lid herkozen worden. De MR kiest een voorzitter en een secretaris/penningmeester. Over sommige onderwerpen kan een (voorlopige) geheimhoudingsplicht van toepassing zijn. De MR doet verslag van de activiteiten en er wordt een jaarverslag gemaakt over het schooljaar. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt u allen, dus als u over een bepaald onderwerp meer wilt weten, kunt u contact opnemen met een van de leden. De vergaderingen zijn op een enkele uitzonderingen na, openbaar. Wilt u dus meepraten, dan kan dat meestal.

De MR heeft regelmatig overleg met de directeur van de school. De MR probeert ervoor te zorgen dat alle betrokkenen bij de school inspraak en invloed hebben en houden. De MR doet verslag in de nieuwsbrief en er wordt een jaarverslag gemaakt over het schooljaar. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle ouders, dus als u over een bepaald onderwerp meer wilt weten, kunt u contact opnemen met een van de leden. Gemiddeld zijn er 8 vergaderingen per schooljaar. De vergaderingen zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar, dus als u wilt meepraten, kan dat meestal. De data van de vergaderingen kunt u vinden in de jaarplanning. De agenda van een vergadering kunt u op opvragen door een e-mail te sturen naar mr1rietendakschool@gmail.com.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Ouders:

 • Francis Mulder (moeder Kyan, Gaby, Ivar en Lexi) voorzitter
 • Ayalla Witwijk (vader Dean en Sofie)

Leerkrachten:

 • Tim Koman (leerkracht)
 • Kelly van der Giessen (leerkracht)

Bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft verschillende bevoegdheden:

 • Instemmingbevoegdheid
 • Adviesbevoegdheid

Het bevoegd gezag heeft vooraf instemming nodig inzake:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
 • Vaststellen of wijzigen van het schoolplan, het activiteitenplan en het schoolreglement.

De MR mag vooraf advies aan het bevoegd gezag uitbrengen over voorgenomen besluiten over:

 1. verandering van de grondslag van de school;
 2. verandering of wijziging van de besteding van het budget van de school (niet zijnde de ouderbijdrage);
 3. beëindiging, inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school;
 4. overdracht, dan wel fusie van de school met een andere school;
 5. vaststellen of wijzigen van het beleid met betrekking tot:
  • organisatie van de school;
  • een bestuursreglement;
  • aanstelling en ontslag van de schoolleiding;
  • toelating en verwijdering van leerlingen;
  • nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school;
  • het onderhoud van de school;
  • fundamentele wijziging in de huisvesting.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Elke basisschool, dus ook de Rietendakschool, heeft een vertegenwoordiger in de GMR, een overkoepelende medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de GMR worden voorbereid in overleg met het Bureau Leerplein055. De GMR bestaat zowel uit vertegenwoordigers van de oudergeledingen als uit de personeelsgeledingen van de openbare scholen. Onze voorzitter van de MR Francis Mulder is ook lid van de GMR