Missie en visie

Missie

Wij leren kinderen op een zelfstandige manier te werken. Hiermee wordt direct gestart in groep 1. De kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij leren de kinderen om samen te werken en elkaar te respecteren. Daarbij maken wij gebruik van de Kanjermethode. Het leren in een veilige leeromgeving staat centraal.

Visie

De Rietendakschool staat voor samen. Zoals alle rietjes samen het rieten dak vormen, zo zijn ook het team, de kinderen en de ouders samen één geheel. En zoals het rieten dak een veilig dak is, zullen het team, de kinderen en de ouders zorgen voor een veilig schoolklimaat, waarin vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staat. Dit zodat er ruimte is om het onderwijs goed vorm te geven en de kinderen alle zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.

Ieder kind moet een eigen plekje in de maatschappij kunnen verwerven. Dat betekent dat onze school aandacht wil besteden aan de kwaliteiten van ieder kind. Kinderen mogen daarom op De Rietendakschool zichzelf zijn, wij vinden het echter belangrijk dat zij zich respectvol opstellen naar hun klasgenoten, de leerkrachten en de omgeving waarin zij leven. Met elkaar omgaan volgens de regels van de Kanjertraining en fatsoenlijk taalgebruik gelden als norm. In ons onderwijs stellen wij als doel de kinderen respect bij te brengen voor de medemens, waarbij je een ander beoordeelt op grond van zijn innerlijke kwaliteiten en niet op grond van uiterlijk. In de Kanjertraining leren kinderen welk effect hun eigen gedrag op een ander kan hebben.

Gezamenlijk werken wij er aan kinderen zelfstandig te leren verwerken. Die zelfstandigheid is nodig om te kunnen komen tot werken op verschillend niveau. De leerkracht is daardoor in staat kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Houvast voor kinderen zijn daarbij de dagritmekaarten, de dag en weektaken en duidelijke afspraken die door de hele school hetzelfde zijn. Ook wordt gewerkt met een stoplicht en blokjes voor zelfstandig werken. Hierin is een doorgaande lijn in de hele school.

Wij vinden het belangrijk activiteiten voor kinderen te organiseren. Dat kunnen activiteiten zijn op het gebied van leren, maar ook op het gebied van sport en spel, cultuur of festiviteiten. Wij hechten er waarde aan dat onze kinderen vol zelfvertrouwen en met sterk ontwikkelde sociale vaardigheden onze school verlaten en dat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling.

Als school streven wij ernaar voorloper te zijn op het gebied van ICT door moderne leermiddelen in te zetten die de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. Hiermee willen wij kinderen zoveel mogelijk in staat stellen hun eigen leerlijn op hun eigen tempo te kunnen volgen waardoor zij grotere stappen kunnen maken in hun eigen ontwikkeling.