Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

Een kind op een school voor speciaal basisonderwijs krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het regulier basisonderwijs.

[Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-onderwijstijd]

Op onze school besteden we het grootste deel van de onderwijstijd aan de basisvakken taal, rekenen en lezen. Daarnaast is er in alle groepen elke week een les van de kanjertraining en gymles. In de bovenbouw besteden we aandacht aan de zaakvakken en Engels. Alle groepen checken ’s ochtends in met een bordsessie van Stichting Leerkracht. Tijdens de bordsessie worden doelen opgesteld, acties geformuleerd en successen in beeld gebracht. Tijdens het inchecken aan het begin en het eind van de dag kunnen de leerlingen aangeven hoe zij zich voelen. Door middel van de  in- en uitcheck besteden we aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, naast de Kanjertraining. Door het opstellen van doelen en acties werken alle groepen doelgericht aan het verbeteren van het onderwijs en het werken in de klas.