Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

Een kind op een school voor speciaal basisonderwijs krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het regulier basisonderwijs.

[Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-onderwijstijd]

Onderwijstijd op De Rietendakschool

Op De Rietendakschool hebben we een vijf-gelijke-dagen model van 8.30u-14.00u voor alle leerlingen. De leerlingen hebben twee keer een kwartier pauze, waarin zij buiten spelen. Tijdens het eten en drinken leest de leerkracht voor of kijkt de groep educatieve programma’s, zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, Koekeloere en Huisje Boompje Beestje.

Op onze school besteden we het grootste deel van de onderwijstijd aan de kernvakken taal, rekenen en lezen. De basisvakken vinden wij het belangrijkst. Daarmee leggen we de basis voor het leren. Daarnaast is er in alle groepen elke week een les van de kanjertraining en gymles. In de bovenbouw besteden we aandacht aan de zaakvakken en Engels. Ook krijgen de kinderen creatieve vorming in bijvoorbeeld een knutselcircuit en tijdens de muzieklessen. Elke groep heeft wekelijks muziekles.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op tijd op school komen. We hebben een protocol opgesteld om verzuim tegen te gaan. Dit kunt u vinden op de pagina schoolverzuim en verlof. Om te zorgen dat de leerlingen hun tijd effectief besteden zorgen de leerkrachten ervoor dat de leerlingen vlot aan de slag kunnen wanneer zij in de klas komen.