Leesprotocol

Verschillende inzichten, zoals bijvoorbeeld observaties en toetsresultaten, worden gebruikt om het lees- en spellingonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Nadat de resultaten bekend zijn, worden deze geanalyseerd. Hoe komt het dat leerlingen deze resultaten laten zien en wat kunnen we eraan doen om de resultaten te borgen of te verbeteren, zijn essentiële vragen om zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen. De uitkomsten van deze analyse worden ingezet om het lees- en spellingonderwijs vorm te geven en leerlingen – waar nodig – hulp op maat te geven.

Basisscholen binnen Leerplein055 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met kinderen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoals dat is vastgesteld door het Expertisecentrum Nederlands. Meer informatie over leesproblemen en dyslexie is op school beschikbaar.

Protocol Leesproblemen en dyslexie:

Lezen is belangrijk om te leren. Doordat je kunt lezen gaat er een wereld voor je open. Wij vinden het daarom belangrijk dat de leerlingen van onze school enthousiaste lezers worden. Soms hebben leerlingen iets meer tijd nodig. Wij monitoren de leerlingen aan de hand van het  protocol. Er wordt gekeken, samen met de leerkracht en Intern Begeleider van de school waar het kind extra hulp voor nodig heeft. Hier wordt gezamenlijk, in overleg met de ouders en betrokken, een plan voor gemaakt.

In 2021 hebben wij een nieuwe schoolbibliotheek gekregen in de hal van de school. Dit is een fijne plek waar kinderen een boek kunnen kiezen en een fijn plekje hebben om te lezen. In onze bibliotheek staan veel nieuwe boeken. De kinderen kunnen kiezen uit diverse boeken. Zo staan in onze bibliotheek stripboeken, informatieve boeken en zoekboeken. Door leerlingen een breed aanbod te bieden zorgen wij voor meer leesplezier bij onze leerlingen.