De ondersteuning op grote lijnen

In het Handboek Onderwijs Ondersteuning Leerplein055 wordt beschreven hoe de onderwijsondersteuning, en met name de basisondersteuning, voor alle leerlingen binnen Leerplein055 is georganiseerd en vormgegeven.
Leerplein055 wil een organisatie zijn die goed onderwijs biedt aan leerlingen en daardoor
aantrekkelijk is voor ouders. Aan alle aangemelde leerlingen wil Leerplein055 een passende
onderwijsplek bieden, haar leerlingen vanuit een veilig leer-en werkklimaat op een inspirerende manier begeleiden en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.
Goed onderwijs is voor iedere leerling belangrijk en wordt door meer bepaald dan cijfers alleen. Het onderwijs op de Leerplein055-scholen is een optelsom van kennis en vaardigheden, samen leven en persoonlijk groeien.

Uitgangspunt van de onderwijsondersteuning is het zo goed mogelijk afstemmen van het
onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Kenmerkend voor de werkwijze is dat deze opbrengst- en handelingsgericht en planmatig, dat wil zeggen dat de nadruk ligt op het verzamelen van die informatie over de leerling die bij kan dragen aan het handelen. Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling is cruciaal. Diagnostiek, advisering en begeleiding richten zich op het verbeteren van deze afstemming: het wegnemen (of afzwakken) van factoren die een ‘probleem’ in stand houden, het versterken van de positieve aspecten en het zoeken naar een aanpak die werkt. Deze activiteiten richten zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Kernelementen van basisondersteuning zijn:
• opbrengstgericht werken met optimale resultaten tot gevolg;
• handelingsgericht werken met betrokkenheid van leraar, leerling, ouders;
• planmatig werken en planmatig ondersteuning/zorg bieden.

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs en alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Ook kinderen die extra hulp nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Passend onderwijs bij Leerplein055 heeft de volgende uitgangspunten:
• Kwaliteiten en onderwijsbehoeften van kinderen zijn bepalend;
• Ondersteuning van kinderen zo veel mogelijk in de basisscholen;
• Wanneer kinderen zeer intensieve begeleiding nodig hebben gaan ze naar het speciaal
(basis) onderwijs.

Meer informatie Passend Onderwijs Apeldoorn.

De ondersteuning op De Rietendakschool
De Rietendakschool werkt intensief samen met het samenwerkingsverband Apeldoorn. Er zijn 4x per jaar multidiciplinaire overleggen op school. Hierbij sluiten in ieder geval de schoolmaatschappelijk werker, de gedragsspecialist van het samenwerkingsverband en de intern begeleider aan. Ouders worden betrokken wanneer het samenwerkingsverband wordt in geschakeld. Ook de leerkracht van de leerling is betrokken.

De schoolmaatschappelijk werker is elke woensdag op De Rietendakschool. Zij is aanwezig als gesprekspartner van de leerkrachten, directeur en intern begeleider. Daarnaast is zij beschikbaar voor vragen van ouders en ondersteuning van leerlingen, passend bij haar werkzaamheden. De schoolmaatschappelijk werker legt ook huisbezoeken af bij leerlingen die instromen in de kleutergroep. Hiermee zorgt de school dat ouders de schoolmaatschappelijk werker snel leren kennen en weten waar zij moeten zijn wanneer zij vragen hebben.

De intern begeleider heeft nauw contact met de gedragsspecialist. Daarnaast hebben de directeur en de intern begeleider van De Rietendakschool minimaal twee keer per jaar een gesprek met het samenwerkingsverband. Tijdens deze gesprekken wordt de zorg rondom leerlingen en groepen besproken. Ook wordt besproken welke extra ondersteuning de school of individuele leerlingen nodig hebben. Zo wordt samen gezorgd voor de beste ondersteuning van de leerlingen op De Rietendakschool.

Zorg binnen de school

Onze leerlingen krijgen les via het model van expliciete directe instructie. Hiermee wordt tijdens elke les gekeken welke leerlingen eerder aan de slag kunnen en welke leerlingen extra instructie nodig hebben. De leerkrachten delen de leerlingen elke groepsplanperiode aan in niveaugroepen. Toch kijkt de leerkracht tijdens elke les welke leerlingen extra instructie nodig hebben. Een sterke leerling kan een bepaald onderdeel lastig vinden en een leerling die normaal gesproken moeite heeft met de lesstof, kan sommige onderdelen al beheersen. Om altijd aan te sluiten bij wat de leerling nodig heeft wordt daarom tijdens de les geobserveerd door de leerkracht. Door inzet van wisbordjes voor de leerlingen kan de leerkracht zien of de leerlingen de lesstof begrijpen.

Wanneer er zorg is rondom een bepaalde leerling zal de leerkracht dit bespreken met de intern begeleider. Ook worden ouders betrokken. De intern begeleider denkt met de leerkracht mee en observeert in de groep. Wanneer er meer onderzoek nodig is zal het samenwerkingsverband ingeschakeld worden.

Kwaliteitszorg op De Rietendakschool
De ondersteuning is onderdeel van de kwaliteitszorg op onze school. In dit document wordt de kwaliteitszorg op De Rietendakschool beschreven.