De ondersteuning op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving, passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast basisondersteuning kan soms extra ondersteuning nodig zijn.

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.). Dergelijke aanpassingen worden besproken met ouders. Blijkt de problematiek toch complexer, dan overlegt de school met de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van de expertise van Passend Onderwijs Apeldoorn.

De ondersteuning op De Rietendakschool
De Rietendakschool werkt intensief samen met het samenwerkingsverband Apeldoorn. Er zijn 4x per jaar multidiciplinaire overleggen op school. Hierbij sluiten in ieder geval de schoolmaatschappelijk werker, de gedragsspecialist van het samenwerkingsverband en de intern begeleider aan. Ouders worden betrokken wanneer het samenwerkingsverband wordt in geschakeld. Ook de leerkracht van de leerling is betrokken.

De schoolmaatschappelijk werker is elke woensdag op De Rietendakschool. Zij is aanwezig als gesprekspartner van de leerkrachten, directeur en intern begeleider. Daarnaast is zij beschikbaar voor vragen van ouders en ondersteuning van leerlingen, passend bij haar werkzaamheden. De schoolmaatschappelijk werker legt ook huisbezoeken af bij leerlingen die instromen in de kleutergroep. Hiermee zorgt de school dat ouders de schoolmaatschappelijk werker snel leren kennen en weten waar zij moeten zijn wanneer zij vragen hebben.

De intern begeleider heeft nauw contact met de gedragsspecialist. Daarnaast hebben de directeur en de intern begeleider van De Rietendakschool minimaal twee keer per jaar een gesprek met het samenwerkingsverband. Tijdens deze gesprekken wordt de zorg rondom leerlingen en groepen besproken. Ook wordt besproken welke extra ondersteuning de school of individuele leerlingen nodig hebben. Zo wordt samen gezorgd voor de beste ondersteuning van de leerlingen op De Rietendakschool.

Zorg binnen de school

Onze leerlingen krijgen les via het model van expliciete directe instructie. Hiermee wordt tijdens elke les gekeken welke leerlingen eerder aan de slag kunnen en welke leerlingen extra instructie nodig hebben. De leerkrachten delen de leerlingen elke groepsplanperiode aan in niveaugroepen. Toch kijkt de leerkracht tijdens elke les welke leerlingen extra instructie nodig hebben. Een sterke leerling kan een bepaald onderdeel lastig vinden en een leerling die normaal gesproken moeite heeft met de lesstof, kan sommige onderdelen al beheersen. Om altijd aan te sluiten bij wat de leerling nodig heeft wordt daarom tijdens de les geobserveerd door de leerkracht. Door inzet van wisbordjes voor de leerlingen kan de leerkracht zien of de leerlingen de lesstof begrijpen.

Wanneer er zorg is rondom een bepaalde leerling zal de leerkracht dit bespreken met de intern begeleider. Ook worden ouders betrokken. De intern begeleider denkt met de leerkracht mee en observeert in de groep. Wanneer er meer onderzoek nodig is zal het samenwerkingsverband ingeschakeld worden.

Kwaliteitszorg op De Rietendakschool
De ondersteuning is onderdeel van de kwaliteitszorg op onze school. In dit document wordt de kwaliteitszorg op De Rietendakschool beschreven.