Uitstroomcijfers, resultaten van het onderwijs

Uitstroomcijfers
In het afgelopen schooljaar zijn 12 leerlingen overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn gegaan naar:

Niveau   Aantal leerlingen  
VWO   0
Havo/VWO  1
Havo   2
VMBO/TL   0
VMBO/Kader, TL   3
VMBO/Kadergericht    
VMBO/Kader, Beroeps   4
VMBO/Basis, Kader  1
VMBO/Beroepsgericht   0
Praktijkonderwijs   0

 

Resultaten van het onderwijs
Leerlingen hebben voldoende basisvaardigheden nodig voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Bovendien zijn deze basisvaardigheden nodig om kennis te vergaren bij alle andere vakgebieden. Daarom is het belangrijk dat we goed zicht hebben op welke resultaten onze leerlingen behalen. We kunnen dan tijdig hun onderwijs bijsturen als dat nodig is. Zo zorgen wij ervoor dat hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. 

Behaalde referentieniveaus  

Het wettelijke oordeel over de basisvaardigheden (de standaard OR1 Resultaten) wordt gebaseerd op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren*. Daarbij worden twee indicatoren onderscheiden, waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en  rekenen samen worden genomen:  

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen.  
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.  

Interpretatie en duiding van de resultaten
Sinds het schooljaar 2020/2021 wordt gekeken of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Aan de hand van het percentage behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen worden de eindresultaten in beeld gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de leerlingpopulatie van de school, namelijk de schoolweging. De schoolweging wordt uitgedrukt in een getal (op een schaal van 20 tot 40), waarbij hoe hoger des te complexer de populatie van de school.

De Rietendakschool heeft een schoolweging van 35.99. De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen, namelijk 85%. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging en voor de Rietendakschool is dat voor het driejaarsgemiddelde 35,7% (correctiewaarde: 27.2%).  

 In de tabel staan de behaalde percentages op het fundamentele niveau 1F en voor het streefniveau 1S/2F.  

In onderstaande tabel staan de referentieniveaus van de afgelopen drie jaar. Hierin is een mooie groei zichtbaar. De groei op 1f is in 2022-2023 kleiner dan daarvoor, maar de groep 2F/1S is wel erg gegroeid. Hier hebben we het afgelopen schooljaar ook de focus op gelegd. Het komt overeen met de doelen die de leerkracht van groep 8 gesteld heeft.

2021-2022

De behaalde percentages 1F zijn in 2021-2022 sterk toegenomen. Alle leerlingen die in 2022 de eindtoets hebben gemaakt hebben het fundamentele niveau voor lezen behaald en ruim 80% voor rekenen en taalverzorging. De behaalde percentages op 1S en 2F niveau zijn de laatste twee schooljaren sterk onder hetgeen je van de populatie mag verwachten.
We hebben sinds schooljaar 2021/2022 leerlingen veel beter in beeld gekregen en hebben ingezet op structurele verbeteringen. Het aanbod is meer passend, het leerkrachthandelen is nog beter afgestemd op de behoeften van leerlingen en leerlingen krijgen gericht ondersteuning om een ononderbroken ontwikkeling door te maken.
De referentieniveaus die behaald zijn, zijn nog niet op het gewenste niveau. Voorheen werkte de school met Snappet. We merkten dat deze werkwijze niet aansloot bij wat onze leerlingen nodig hebben. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een werkwijze die past bij onze doelgroep. Dit hebben wij onderzocht in het schooljaar 2020/2021. Samen met onze leerlingen hebben we onderzocht welke methode het best aansluit. 

In het schooljaar 2021/2022 zijn we begonnen met de implementatie van nieuwe methodes voor rekenen, spelling, taal en lezen. We zijn gaan werken met papieren methodes die aansluiten bij onze doelgroep. We merken dat de leerlingen hier baat bij hebben, en er was dit jaar een grote stijging in het referentieniveau 1F. Helaas zijn de resultaten voor de referentieniveaus 2F-1S nog niet voldoende gestegen. Door de inzet van de nieuwe methodes en verbetering van het leerkrachthandelen werken wij aan het verbeteren van de onderwijsresultaten. Ook hebben wij sinds schooljaar 2021/2022 een nieuwe werkwijze voor het analyseren van de leerlingresultaten. Dit maakt dat wij beter zicht hebben op wat onze leerlingen nodig hebben. Dat zorgt ervoor dat onze lessen beter aansluiten bij wat de leerlingen nodig hebben. Dit heeft geresulteerd in een hogere vaardigheidsgroei. Door deze werkwijze door te zetten en te blijven verbeteren, zorgen wij ervoor dat onze leerlingen op een passend niveau gaan uitstromen naar het voortgezet onderwijs. 

2022-2023

Het gemiddeld behaalde percentage van zowel 1F als 1S/2F zijn boven de signaleringswaarde. De groei die vorig jaar is ingezet, is dit jaar doorgezet. Met name de groei van 1S/2F is sterk, enigszins ten koste van de groei van de percentages die behaald zijn op 1F. Voor 1F is er een lichte groei zichtbaar. Er is het afgelopen sterker ingezet op de sterkere leerlingen, naast het versterken van de leerlingen die uitstromen op 1F. De ingezette groei gaan wij doorzetten door een gericht plan voor de groepen 6, 7 en 8 en door het geven van goed onderwijs vanaf groep 1. Daarbij zorgen we voor een goede doorgaande lijn om zo de leerlingen een optimale groei te kunnen laten doormaken.

De resultaten van de leerlingen zijn boven de signaleringswaarde, maar we willen nog meer uit onze leerlingen halen. Door de ingezette aanpak door te zetten zullen de resultaten blijven groeien. We zien dat onze integrale aanpak effect heeft. Dit is te zien aan de hand van de toetsen van de methode en ook aan de hand van landelijk genormeerde toetsen. De prognoses laten zien dat de resultaten tenminste in lijn komen met de kenmerken van onze leerlingen. We willen de groei doorzetten en daarmee de volgende doelen bereiken: 100% 1F en 65% 1S/2F.

Op de website `scholen op de kaart`  kunt u ook informatie vinden over de resultaten en de uitstroomcijfers.