rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | januari 2022

Agenda

20 jun

Studiedag

21 jun

Sterrenshow

28 jun

Rapport mee

1 jul

Faculatieve oudergesprekken

3 jul
t/m
5 jul

Kamp groep 8

meeting-g3e2d5d3a8_1280

Onderzoek ouderbetrokkenheid

Voor de kerstvakantie is er een onderzoek uitgezet onder de ouders van onze school. Dit onderzoek ging over de ouderbetrokkenheid. De vragenlijst is ingevuld door 28 ouders. Uit het onderzoek zijn de volgende punten naar voren gekomen:
 • Ouders vinden de Parro app erg fijn. Ze zouden graag zien dat deze meer ingezet wordt.
 • Veel ouders weten niet wat een ouderarena is. Ouders zouden tijdens de ouderarena graag praten over de volgende onderwerpen: Vergroten van de ouderbetrokkenheid, lesmethodes, ideeën van ouders, klassenouders, verbinding tussen de klas en de leerkracht.
 • 70% van de ouders geeft aan bij een ouderbijeenkomst aanwezig te zijn geweest de afgelopen 3 jaar. De ouders geven aan dat we het volgende zouden kunnen doen om de opkomst te verhogen: Laten inschrijven, zoeken naar een passender tijd of dag, inzetten van de ouderapp, ouders het belang er van laten inzien, uitnodigingen eerder versturen.
 • 70% van de ouders geeft aan dat zij genoeg informatie krijgen over de voortgang van hun kind. De ouders geven aan dat zij de volgende gespreksonderwerpen zouden willen zien tijdens een gesprek over de voortgang: Hoe zit het kind in zijn vel, omgang met klasgenootjes, voortgang van kennis en vaardigheden, waar heeft het kind moeite mee, wat zijn de doelen, contact met de leerkracht leggen, wat wordt ingezet bij stagnatie, wat leren de kinderen op school, hoe gaat het in de klas.
 • 70% van de ouders geeft aan dat zij 2-5 keer hebben geholpen bij een schoolactiviteit. 9% heeft 5 of meer keer geholpen bij een activiteit zoals versieren van de school/klas, rijden naar een uitstapje etc. De ouders geven de volgende punten aan die zouden kunnen helpen bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij activiteiten: vroegtijdig uitzetten van een hulpvraag, meer persoonlijk contact, duidelijke verwachtingen uitspreken, inzetten van de klassenouderapp, Parro, vragen naar de mogelijkheden van ouders.
 • Het grootste deel van de ouders geeft aan dat zij 2-5 keer bij een activiteit op school aanwezig zijn geweest. Denk hierbij aan een sportdag, kerst etc. 27% geeft aan nog nooit bij een activiteit aanwezig te zijn geweest. De ouders geven de volgende tips om de aanwezigheid van ouders te vergroten: Ouders extra herinneren; kijkt elke ouder goed in de jaarplanning?, in verband met corona is dit nu lastiger, meer persoonlijk contact, ruim van tevoren aangeven, inzet van Parro.
Acties:
 • De agendapunten zijn in Parro geplaatst. U kunt deze ook altijd vinden op de website van onze school: agenda
 • We onderzoeken wat wij nog meer met Parro kunnen zodat wij dit ook in kunnen gaan zetten.
 • In deze nieuwsbrief vindt u de uitleg over de ouderarena. Ook komt dit naar voren in de nieuwe folder die u heeft ontvangen.
 • Voor een volgende ouderbijeenkomst zal de uitnodiging eerder verstuurd worden. Er worden ouders betrokken bij de voorbereiding van de ouderavond.
 • Het team maakt met elkaar nieuwe afspraken over de invulling van de gesprekken over de voortgang van de kinderen.
 • Teamleden benaderen ouders vaker persoonlijk om hen te informeren of te vragen aanwezig te zijn bij een activiteit. Leerkrachten zijn (ook nu al) na schooltijd altijd buiten voor eventuele vragen van ouders.
meeting-gbbd5c9527_1280

Ouderarena

Op De Rietendakschool houden wij regelmatig ouderarena's. Helaas hebben ze alleen nog digitaal kunnen plaatsvinden vanwege corona. Tijdens de ouderarena gaan twee teamleden in gesprek met ouders uit verschillende groepen over een bepaald onderwerp. Het team stelt vooraf vragen op zodat de ouders weten waar het gesprek over zal gaan. Over het algemeen wordt er uit elke klas één ouder gevraagd om deel te nemen. De leerkracht vraagt deze ouder contact te zoeken met andere ouders uit de klas zodat de ouder de mening van alle ouders uit de klas kan delen.

Tijdens de ouderarena zijn alle teamleden aanwezig zodat zij horen wat de ouders zeggen. Er zijn slechts 2 teamleden die in gesprek gaan met de ouders. De overige teamleden luisteren mee en schrijven op wat de ouders zeggen. De informatie die wordt opgehaald zal het team gebruiken om de school en het onderwijs te verbeteren. Zo hebben we na de eerste lockdown een ouderarena gehouden over onze werkwijze tijdens de lockdown. De tips die we hebben meegekregen hebben we gebruikt om de volgende lockdown beter in te gaan. Zo ontwikkelen we samen met de ouders het onderwijs en onze school.

Naast de ouderarena hebben wij ook leerlingarena's. Tijdens de leerlingarena bevragen wij de leerlingen bijvoorbeeld over hun ervaringen op school. Ook de kinderen die deelnemen krijgen vooraf de vragen die het team heeft opgesteld. In de klas wordt de leerlingarena voorbereid zodat de leerlingen die deelnemen de mening van de klas kunnen verwoorden.

Heeft u nog vragen over de ouderarena? Neem gerust contact met ons op.

De kleutergroep

kermit-g8c10f05cc_1280
In de kleutergroep is het nog kouder dan dat het buiten is. Ons thema is seizoen winter en het prentenboek waarover we nu werken is' Kikker in de kou'. De wereld van kikker is veranderd en is helemaal wit geworden. Bij kikker heeft het gesneeuwd en gevroren en hij vindt er niks aan. Hij heeft het koud want hij is maar een naakte kikker en heeft geen lekker vachtje zoals vriend haas en ook geen warm verenpak zoals vriend eend of een dik speklaagje zoas varkentje. Zijn vrienden willen wel graag met kikker buiten spelen en bedenken een oplossing. De huishoek in de klas is het huis van kikker geworden en de kinderen spelen het verhaal na. Bij de verteltafel is ook een huisje voor kikker gemaakt en spelen ze met de vingerpoppetjes het verhaal na. De watertafel zit vol sneeuw en sneeuwballetjes, van de klei maken ze kikkers , in de schrijfhoek stempelen ze sneeuw of de woorden uit het thema en zo nog veel meer.

Er zijn een paar veranderingen in de werkwijze. Alle kleuters starten en eindigen de dag in 1 lokaal.
Ze spelen in dat lokaal en in de hal. Het andere lokaal wordt alleen nog gebruikt voor de taalklas en voor extra individuele hulp.

Tom is naar een andere school gegaan, maar we hebben er een nieuwe vriendje bij want Henk is 4 jaar geworden.  Welkom in de kleutergroep Henk!

Groetjes van alle juffen.

childrens-books-gee190c14d_1280

Nieuws uit groep 3

Beste ouder,

We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de kinderen al 24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan! En de kinderen die met zon-materialen lezen waarin steeds meer ‘moeilijkheden’ worden gecombineerd!

Thema kern 5: Mag dat wel?

De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.

Letters en woorden lezen in kern 5

De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.

De kinderen die lezen met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

· eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt;

· tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;

· tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;

· eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;

· eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, kooi, roei;

· tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde;

· tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, tijger, mantel;

· tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.

De kinderen van groep 3 kunnen nu ook thuis inloggen in MOO en werken met Pluspunt en Veilig Leren lezen.

Met rekenen gaan we naar blok 5, daar leren de kinderen o.a:
 • getallen t/m 50 plaatsen op de kaartjesgetallenlijn.
 • getallen tussen 10 en 20 splitsen in 10 en eenheden.
 • 10 -structuur in een splitsverhaal, Het kind kan zelf een splitsverhaal met een
  10-structuur bedenken.
 • de wijzers van een klok vanaf een heel en een half uur een uur vroeger te zetten. Er wordt met veel plezier hard gewerkt in groep 3 aan rekenen en taal. Maar ook de muziek, gym teken en kanjer lessen ontbreken niet.
We zijn blij dat we weer naar school mogen en heerlijk samen kunnen werken.

Met vriendelijke groet, groep 3 , juf Annemarie en juf Elif onze stagiaire.
school-gf6dc93924_1280

Nieuws uit groep 4

De eerste twee weken na de Kerstvakantie zitten er alweer (bijna) op. We zijn goed begonnen met elkaar. De kinderen kwamen enthousiast op school en zijn alweer hard aan het werk.

Vulpennen

De kinderen hebben vorige week tijdens de schrijfles een vulpen gekregen. Ze waren heel blij en enthousiast en vinden het leuk om er mee in hun schrijfschrift te schrijven. Het is soms wel even wennen, maar ze doen erg hun best om er mooi mee te schrijven.
Boekbespreking

De kinderen hebben vorige week uitleg gekregen over de boekbespreking die zij moeten gaan doen. Ook hebben beide juffen een boekbespreking laten zien, zodat de kinderen een voorbeeld hebben gezien. De datum staat op de uitlegbrief die ieder kind heeft meegekregen.

Mochten hier vragen over zijn, kom dan gerust even naar me toe.

Spelling

Voor spelling hebben de kinderen de ei-rap, de au-rap, het uw-woordenrijtje en de luchtwoorden van het versje meegekregen. Dit zijn woorden die ze moeten herkennen en waar niet zozeer een regel op toe te passen is. Op school herhalen we dit regelmatig, maar het is ook leuk om thuis eens te rappen, een zin te maken met een uw-woord of het versj

Boomwhackers

Vorige week en deze week heeft juf Petronette muziekles gegeven. Samen met de kinderen heeft ze muziek gemaakt met boomwhackers. Hiermee moesten ze proberen een liedje te maken en de maat van een liedje volgen op een filmpje. Bij beide moesten ze goed kijken wanneer ze aan de beurt waren. In het begin was het vrij lastig, maar al snel was duidelijk te horen welk liedje (Vader Jacob en Hoedje van papier) ze samen aan het maken waren en in de maat van het filmpje mee te doen.e op te zeggen.
Groetjes,

Juf Kelly

Nieuws uit groep 5

Wat fijn om iedereen na de kerstvakantie weer te zien in de klas. We zijn deze week begonnen met de CITO toetsen. Wij hebben deze week al de spelling en rekencito afgenomen. Daarnaast heeft bijna iedereen de DMT gemaakt. Volgende week staan de toetsen van begrijpend lezen, woordenschat en de AVI op het programma.

Vorige week vrijdag hebben we samen met groep 6 een les constructies gehad. Hierbij hebben de leerlingen in groepjes gekeken hoe ze een zo'n stevig mogelijke brug konden maken van alleen papier. We hebben veel mooie en creatieve resultaten gezien. De bijbehorende workshop van technodiscovery kan in verband met corona niet doorgaan. We zijn aan het kijken of deze later in het schooljaar wel doorgaan kan hebben.

Verder zijn bijna alle boekbesprekingen nu geweest en starten we over een paar weken alweer met de eerste spreekbeurten. De meester heeft al een voorbeeld van een spreekbeurt gegeven. De leerlingen hebben ook een blad met tips en eisen meegekregen. We zijn benieuwd naar alle spreekbeurten.

Tot slot zijn nog niet alle rapporten ingeleverd, ik wil u vragen om deze morgen of uiterlijk maandag mee te geven met uw zoon of dochter.

good-luck-gde73610c1_1280

Groep 6

Afgelopen week hebben we de CITO toetsen spelling en rekenen afgenomen. Tussendoor werden ook nog zoals dat heet de methode gebonden toetsen afgenomen. Goed om te zien dat de kinderen 's morgens op tijd in de klas zijn en dat zij uitgerust ogen!

Volgende week staat er een tweede week met CITO toetsen gepland, in deze week wordt de CITO toets begrijpend lezen en de citotoets woordenschat worden afgenomen.

Ondertussen wordt ook het leesniveau getoetst met de AVI toets en de DMT(drie minuten toets)

Na de CITO toetsen maken wij uitvoerige analyses en de uitkomst van de analyses bespreken wij met elkaar. Daarna kunnen de rapporten gemaakt worden en vinden de rapportgesprekken plaats.

Vorige week hebben wij samen met groep 5 een les constructies bouwen gehad. Na de uitleg hebben de kinderen in groepjes gewerkt aan een brug van papier. Het zou de bedoeling zijn om deze brug ook in het echt te gaan maken tijdens de techniek les op het Zwitsal terrein, maar helaas gaat deze les voor ons niet door i.v.m. de corona maatregelen. De organisatie heeft aangegeven dat zij gaan proberen de les te verplaatsen naar een later tijdstip in het jaar.

Zoals u al vernomen hebt via de parro app, is dinsdag 1 februari de laatste werkdag van juf Jelse in groep 6. We gaan er samen nog een fijne, leuke en leerzame maand van maken. Ik wil juf Jelse via deze weg alvast hartelijk bedanken voor haar inzet! Dinsdag 1 februari zal juf Jelse met de klas (en ik kom ook nog even langs) afscheid van haar nemen.

Dan kan ik u alvast vertellen dat juf Paula vanaf maandag 7 februari komt invallen in groep 6. Zij zal tot aan de voorjaarsvakantie bij ons in groep 6 zijn op de maandag en de dinsdag. Na de voorjaarsvakantie is juf Yvet weer bij ons terug.

Juf Yvet neemt de aankomende tijd een paar keer een "online kijkje" in de groep. Zo houden wij goed en fijn contact met haar.

De boekbesprekingen zijn nu "bijna' allemaal gehouden, het cijfer vindt u straks op het rapport! Wat heb ik genoten van de presentaties! Op naar de spreekbeurten...
bridge-g2f7a01b4d_1280

Nieuws uit groep 7/8

Wat fijn dat ik weer samen met de kinderen kon beginnen deze week.
We zijn deze week begonnen met de CITO.
We hebben daarin afgesproken dat we in groep 7/8 niet meer dan twee delen van een CITO op 1 dag zullen inplannen. We zullen deze week en volgende week met de CITO toetsen bezig zijn. Er is om de CITO ook geen huiswerk of toetsmoment van aardrijkskunde in deze weken ingepland.

Deze week zullen we klaar zijn met spelling, woordenschat, werkwoordspelling en groep 7 ook met rekenen. Groep 8 heeft dan nog 1 deel rekenen op maandag en op maandag is deel 2 van begrijpend lezen en dinsdag het laatste deel van begrijpend lezen.

AVI/DMT wordt tussendoor door juf Linda afgenomen.

Na de CITO gaan wij eerst alles nakijken, invoeren en zullen we er analyses van maken. Dan komen deze gegevens in de documenten van het advies voor groep 8 en in de rapporten van groep 7 en 8. De inplanmomenten van de adviesgesprekken en de rapportgesprekken komen online zodra alles netjes is ingevoerd en de documenten met Mariëlle zijn besproken.

Wij zetten als school alles online klaar en u als ouder van uw zoon/dochter uit groep 8 zal zelf uw kind moeten aanmelden op het VO. Wij hebben op school een aantal aanmeldformulieren van verschillende scholen die we tijdens het adviesgesprek kunnen meegeven en helpen daar waar het nodig is. TIP: breng de aanmelding fysiek bij de school om kwijtraken bij de post etc. te voorkomen.
Dit mag nu vóór 1 april!

Belangrijke data die de kinderen met mij hebben ingepland in hun agenda:
- maandag 24 januari samenvatting aardrijkskunde mee
- vrijdag 28 januari is de methodetoets van Atlantis
- in de week van 31 januari zal het inplanmoment voor het adviesgesprek en rapportgesprek open komen te staan in Parro
- maandag 31 januari studiedag – leerlingen vrij
- dinsdag 1 februari toets TOPO aardrijkskunde
- maandag 7 februari – toets aardrijkskunde gewoon
- vrijdag 25 februari – rapport mee
- maandag 28 februari tot en met 6 maart – voorjaarsvakantie

Alvast:
- schoolreis groep 7: 31 mei
- schoolkamp: 8, 9 en 10 juni (hier volgt nog een informatie mail over)
- entreetoets 7: 20 en 21 april
- eindtoets 8: 20 en 21 april
- pre adviezen groep 7 : in de week van 16 mei

Mochten er tussendoor vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Door mijn afwezigheid laat de klassenvideo nog even op zich wachten tot er wat meer beeldmateriaal is verzameld.

Met vriendelijke groet,
Juf Naomi


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...