Dit jaar onder de aandacht, onderwijskwaliteit

De jaardoelen van dit schooljaar zijn gericht op:

  • Gedrag/kanjertraining
  • Woordenschat
  • Wereldoriëntatie/themagericht werken
  • Taal-leesbeleid, gericht op taalverzorging
  • Coöperatief werken

We werken aan de doelen via de werkwijze van Stichting Leerkracht. Deze werkwijze is er op gericht om met het hele team de school tot ontwikkeling te brengen. Leerkrachten stellen samen doelen en acties op om het onderwijs te verbeteren. Ook gaan leerkrachten bij elkaar op lesbezoek om van elkaar te leren en te kijken of bepaalde interventies werken. Aan het eind van een sprintje stelt het team een borgingsdocument op zodat iedereen op de hoogte is van de gemaakte afspraken.

Met het team is afgelopen schooljaar een jaarplanning opgesteld die komend schooljaar zal doorlopen.

Alle leerkrachten zijn geschoold door het kanjerinstituut. Ook dit jaar schenken we hier aandacht aan, we hebben een kanjerexpert (Monique Kraaijenhof) die in de groepen komt kijken.

In de kleutergroepen hebben we een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarbij thematiseren, doelgericht wegzetten in de hoeken en het digikeuzebord de basis is. Deze ontwikkeling gaan wij komend schooljaar doorzetten.

In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met verschillende nieuwe methodes. De implementatie hiervan zal worden doorgezet.

Twee keer per schooljaar besteedt het team aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Elke week krijgen de leerlingen een kanjerles. Aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie hebben we extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen we via de kanjerlessen, maar ook door middel van een sprintje van Stichting Leerkracht. De leerkrachten kijken tijdens het sprintje samen wat de school nog kan verbeteren op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook wordt gekeken of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden of dat er nog afspraken moeten worden aangescherpt.