Onderwijs aan het jonge kind

Bij de kleuters werken we aan de doelen van het SLO. Door middel van thematiseren en doelgericht werken in de hoeken worden de leerlingen voorbereid op groep 3. De leerkracht biedt nieuwe doelen aan in een (kleine) kring en zet de doelen vervolgend uit in de themahoeken. De leerlingen werken spelenderwijs aan de SLO-doelen. De leerkracht speelt mee met de leerlingen zodat zij kan differentiëren en het niveau van het spel kan verhogen. Hierbij sluit de leerkracht aan bij wat de kinderen doen en speelt de leerkracht zelf een voorbeeldrol. Hierdoor betrekt de leerkracht de leerlingen bij het spel en sluit aan bij de zone van naaste ontwikkeling. De voortgang van de kleuters wordt geregistreerd in het digikeuzebord. De leerkracht observeert de leerlingen en noteert bij de leerlijnen in het digikeuzebord wat de leerlingen al kunnen. Hierbij analyseert de leerkracht, samen met de intern begeleider, of de leerlingen leeftijdsadequaat handelen. De leerkracht reflecteert hierbij op het eigen handelen en stelt dit, waar nodig bij.

De Rietendakschool gebruikt verschillende bronnen om de doelen van het onderwijs te bereiken. Daarbij worden de doelen altijd passend in het thema aangeboden.

De leerkrachten van De Rietendakschool werken nauw samen met de peuterspeelzaal. Samen worden thema’s gepland en wordt de inrichting van de hal afgestemd. Daarnaast zijn er 4x per jaar partneroverleggen waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers spreken over de doorgaande lijn. Deze doorgaande lijn wordt continu gemonitord, en waar nodig bijgesteld. Dit wordt gedaan om de leerlingen zo soepel mogelijk te laten doorstromen naar de kleutergroep.